Taikomosios kalbotyros konferencijos

Taikomosios kalbotyros konferencijos imtos rengti siekiant sudaryti galimybes susitikti Lietuvos ir kitų šalių taikomosios kalbotyros specialistams, teoretikams ir praktikams, užmegzti arba sustiprinti tarpusavio ryšius, supažindinti kolegas su savo naujausiais tyrimais, padiskutuoti aktualiais taikomosios kalbotyros klausimais: sociolingvistikos, kalbų politikos, diskurso analizės, vertimo problemomis ir jų sprendimo būdais, lingvodidaktikos, kalbų testavimo ir kt.
Nuo 2005 m. surengtos keturios konferencijos. Penktoji įvyks 2019 m. rugsėjo 26-28 d.