Apie mus

Kas yra Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacija LITAKA?

LITAKA yra organizacija, jungianti tyrėjus, pedagogus, mokslo, pedagogikos, visuomenės ir kitas institucijas bei asmenis, kurių veikla yra susijusi su taikomosios kalbotyros sritimi.  LITAKA įkurta 2007 metais.

Tikslai

  • Koordinuoti taikomajai kalbotyrai atstovaujan?i? juridini? asmen? ir fizini? asmen? veikl? Lietuvoje
  • Atstovauti asociacijos nariams Lietuvos ir užsienio nevyriausybin?se ir kitose institucijose
  • Ginti asociacijos nari? mokslinius tiriamuosius, kult?rinius, organizacinius ir kitus nari? interesus

Uždaviniai

  • Aktyviai dalyvauti taikomosios kalbotyros studijose, intensyvinti tokias studijas ir individualius tarpdisciplininius tyrin?jimus Lietuvoje
  • Bendradarbiauti su užsienio šalyse veikian?iomis taikomosios kalbotyros institucijomis  
  • Kurti bendrus projektus su užsienio šali? mokslininkais, rengti mokslines konferencijas, organizuoti seminarus bei kitus reginius  juose dalyvauti
  • Teikti Asociacijos nariams metodin? param?, kaupti informacij? ir j? skleisti
  • Leisti taikomosios kalbotyros leidinius
  • Taikyti taikomosios kalbotyros pasiekimus pedagogin?je praktikoje ir juos populiarinti

Įstatai